OSTRZEŻENIE O RYZYKU

OSTRZEŻENIE O RYZKU: Kontrakty różnicy cenowej („CFD”) to złożone produkty finansowe, które w większości nie mają ustalonego terminu wymagalności. Dlatego też płatności za pozycje na kontraktach CFD wypadają w dniu, w którym inwestor zdecyduje się na zamknięcie wcześniej otwartej pozycji. Kontrakty CFD, które są produktami lewarowanymi, wiążą się z wysokim poziomem ryzyka i mogą doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału. W związku z tym kontrakty CFD nie są odpowiednie dla wszystkich osób. Inwestor nie powinien ryzykować więcej, niż jest gotowy stracić. Przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu transakcji inwestor powinien upewnić się, że rozumie związane z nią ryzyko, biorąc przy tym pod uwagę poziom swojego doświadczenia. W razie potrzeby należy zasięgnąć niezależnej porady.

 1. ZAKRES OSTRZEŻENIA
  1. Ostrzeżenie o ryzyku („Ostrzeżenie”) jest udzielane zgodnie z dyrektywą MiFID w związku z zamiarem prowadzenia przez inwestora transakcji na kontrakty CFD za pośrednictwem serwisu FxPro.
  2. Należy pamiętać, że Ostrzeżenie nie może uwzględniać wszystkich rodzajów ryzyka i wszystkich aspektów kontraktów CFD. Inwestor powinien upewnić się, że podejmuje decyzje na podstawie rzetelnych informacji, a jako minimum powinien wziąć pod uwagę następujące dane:
 2. OPIS PRODUKTU
  1. CFD to umowa kupna lub sprzedaży kontraktu, który odzwierciedla wyniki między innymi na rynku walutowym, metali szlachetnych, kontraktów terminowych i akcji. Zysk lub strata zależy od różnicy między ceną zakupu kontraktu CFD a ceną jego sprzedaży i odwrotnie. Transakcje kontraktami CFD opierają się na różnicy cen i należy pamiętać, że nie dochodzi przy nich do fizycznego dostarczenia inwestorowi kontraktu CFD ani aktywów, których on dotyczy. Należy również pamiętać, że kupując na przykład kontrakt CFD na akcje, inwestor po prostu spekuluje wartością akcji, licząc na jej wzrost lub spadek.
  2. Wartość kontraktów CFD waha się w ciągu dnia; o ruchach cen kontraktów CFD decyduje wiele czynników, w tym między innymi dostępność informacji rynkowych.
 3. WYNIKI
  1. Należy pamiętać, że historyczne wyniki transakcji na kontraktach CFD nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych zysków.
 4. PODSTAWOWE RYZYKO ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI CFD
  1. Przed rozpoczęciem transakcji na kontraktach CFD inwestor powinien upewnić się, że rozumie związane z tym ryzyko. Kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, w związku z czym wiążą się z wyższym poziomem ryzyka dla kapitału niż inne produkty finansowe. Wartość kontraktów CFD może rosnąć lub spadać w zależności od warunków rynkowych.
  2. Ze względu na fakt, że kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, transakcje CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. W razie potrzeby należy zasięgnąć niezależnej porady. Potencjał zysku musi być zrównoważony rozważnym zarządzaniem ryzykiem z uwagi na znaczne straty, jakie można wygenerować w bardzo krótkim czasie obrotu kontraktami CFD.
  3. Inwestor nie powinien rozpoczynać transakcji na kontraktach CFD, jeśli nie rozumie wiążącego się tym ryzyka.
 5. UTRATA KAPITAŁU
  1. Kontrakty CFD, które są produktami lewarowanymi, wiążą się z wysokim poziomem ryzyka i mogą doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału. Należy jednak pamiętać, że FxPro działa na zasadzie „ochrony przed ujemnym saldem”. Oznacza to, że nie można stracić więcej, niż wynosi wysokość pierwotnej inwestycji.
 6. RYZYKO KREDYTOWE
  1. Obracając kontraktami CFD, inwestor w praktyce zawiera transakcję pozagiełdową („OTC”). Oznacza to, że każda pozycja otwarta za pośrednictwem serwisu FxPro, nie może zostać zamknięta za pośrednictwem jakiegokolwiek innego podmiotu. Transakcje pozagiełdowe (OTC) mogą wiązać się z większym ryzykiem niż transakcje odbywające się na rynkach regulowanych, na przykład na tradycyjnych giełdach. Dzieje się tak ze względu na fakt, że w ramach transakcji pozagiełdowych nie ma centralnego kontrahenta i każda ze stron transakcji ponosi pewne ryzyko kredytowe (lub ryzyko niedotrzymania warunków transakcji).
 7. LEWAROWANIE (DŹWIGNIA FINANSOWA)
  1. Transakcje CFD, w przeciwieństwie do tradycyjnego obrotu, pozwalają inwestorom prowadzić handel, płacąc jedynie niewielką część całkowitej wartości transakcji. Należy jednak pamiętać, że lewarowanie (czyli dźwignia finansowa, jak się je często określa) oznacza, że ​​stosunkowo niewielka zmiana cen na rynku może prowadzić do proporcjonalnie znacznie większej zmiany wartości pozycji inwestora. FxPro oferuje elastyczną dźwignię – od 1:1 do 1:500. W kontekście platformy MetaTrader 4, w każdy piątek od godziny 21:00 do godziny 00.00 czasu serwera albo w innym okresie wskazanym przez FxPro, firma ustala maksymalną wysokość dźwigni przy otwieraniu pozycji 1:100. W tym ostatnim przypadku inwestorzy zostaną o tym odpowiednio poinformowani.
  2. Należy pamiętać, że firma przez cały czas będzie monitorować wysokość dźwigni stosowanej do pozycji inwestora. Firma zastrzega sobie prawo do obniżenia dźwigni finansowej, w zależności od wolumenu obrotów.
  3. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://fxpro-supertrader.com/
 8. DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY I STOSOWNE WYMAGANIA
  1. Inwestor powinien dopilnować, aby przez cały czas miał na swoim koncie transakcyjnym wystarczający depozyt zabezpieczający do utrzymania otwartej pozycji. Ponadto należy stale monitorować wszystkie otwarte pozycje w celu uniknięcia ich zamykania z powodu braku środków finansowych. Należy pamiętać, że firma nie jest odpowiedzialna za powiadamianie inwestora o takich przypadkach.
  2. Przy poziomie 10% (dziesięciu procent) depozytu zabezpieczającego na platformie FxPro MetaTrade4 i 40% (czterdziestu procent) w przypadku FxPro cTrader firma może rozpocząć zamykanie pozycji, począwszy od tych najbardziej nierentownych. Ponadto przy poziomie 5% (pięciu procent) i 30% (trzydziestu procent) depozytu zabezpieczającego odpowiednio dla platformy FxPro MetaTrade4 i FxPro cTrader, firma może rozpocząć zamykanie pozycji po cenie rynkowej, począwszy od pozycji najbardziej nierentownej.
  3. Szczegółowe informacje na temat powyższych zasad dostępne są online na stronie http://fxpro-supertrader.com/
 9. NIETYPOWE WARUNKI RYNKOWE
  1. W nietypowych warunkach rynkowych kontrakty CFD mogą szybko zmieniać wartość na skutek nieprzewidywalnych zdarzeń, które pozostają poza kontrolą naszej firmy, jak i poza kontrolą inwestora. W rezultacie FxPro może nie być w stanie zrealizować zlecenia inwestora po zadanej cenie, a zlecenie typu „stop loss” może nie zagwarantować ograniczenia ponoszonych strat.
  2. Na ceny kontraktów CFD wpływa między innymi realizacja programów i polityk rządowych, rolnych, handlowych oraz branżowych, a także wydarzenia na krajowej i międzynarodowej scenie politycznej i społeczno-gospodarczej.
 10. WARUNKI PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ
  1. Użytkownik zgadza się, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji na temat cen są notowania prezentowane w czasie rzeczywistym/na żywo na serwerze. Usługa ta może zostać zakłócona, w związku z czym informacje dotyczące ceny mogą nie dotrzeć do klienta.
  2. Inwestor zobowiązuje się regularnie sprawdzać menu „Pomoc” lub Przewodnik użytkownika platformy transakcyjnej. W przypadku sprzeczności zawartych tam informacji, rozstrzygającą moc ma Umowa o świadczeniu usług, chyba że firma FxPro według własnego uznania stwierdzi, że jest inaczej.
 11. KORESPONDENCJA
  1. FxPro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku opóźnienia lub nieotrzymania korespondencji wysłanej przez firmę do inwestora.
  2. Ponadto FxPro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku nieautoryzowanego dostępu do niezaszyfrowanych informacji wysłanych do inwestora przez firmę.
  3. FxPro nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub nieprzeczytanie wiadomości wewnętrznych wysyłanych do inwestora za pośrednictwem platformy transakcyjnej. W przypadku gdy wiadomość nie zostanie odebrana lub przeczytana w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, wiadomość taka zostanie automatycznie usunięta.
  4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poufność wszelkich informacji zawartych w korespondencji otrzymywanej od FxPro.
  5. Ponadto inwestor akceptuje, że FxPro nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku nieuprawnionego dostępu osób trzecich do konta transakcyjnego inwestora.
 12. DZIAŁANIE SIŁY WYŻSZEJ
  1. W przypadku działania siły wyższej inwestor akceptuje wszelkie wynikające stąd straty.
  2. Szczegółowe informacje na temat „Siły wyższej” można znaleźć w „Umowie klienta” (http://www.fxpro.co.uk/trading/products/legal).
 13. OPODATKOWANIE
  1. Chociaż inwestowanie w kontrakty CFD nie wiąże się z fizycznym dostarczeniem instrumentu finansowego, którego dotyczy kontrakt, w razie potrzeby zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady podatkowej w celu ustalenia, czy inwestor podlega opodatkowaniu, w tym opłacie skarbowej.
 14. WERYFIKACJA KONTA
  1. Korzystając z platformy transakcyjnej inwestor może dokonać przeglądu swojego konta transakcyjnego, w tym między innymi otwartych i zamkniętych pozycji. Ponadto za pośrednictwem FxPro Direct (http://direct.fxpro.com) inwestor może zarządzać swoim kontem i dokonywać wpłat lub wypłat środków, w zależności od potrzeb transakcji.
 15. KOSZTY I INNE ZAGADNIENIA
  1. Przed rozpoczęciem transakcji na kontraktach CFD należy rozważyć związane z tym koszty, np. spready (w tym marżę, jeśli ma zastosowanie), prowizje i swapy. Nie wszystkie koszty są wyrażane w formie pieniężnej (koszty mogą na przykład być określone jako procent wartości kontraktu CFD). FxPro zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów naliczanych przy obrotach kontraktami CFD. Inwestor rozumie i potwierdza, że aktualne informacje dotyczące kosztów dostępne są online na stronie FxPro.
 16. WARTOŚĆ SWAPÓW
  1. Swap to odsetki dodane lub odliczone na koncie za przeniesienie otwartej pozycji na następny dzień. W zależności od zajmowanej pozycji i stopy procentowej pary walut, której dotyczy transakcja, konto transakcyjne inwestora może zostać odpowiednio uznane lub obciążone. Konto jest rozliczane codziennie o godzinie 23:59:31 (czasu serwera) i wynikająca stąd kwota jest automatycznie przeliczana na walutę, w której denominowane jest konto.

Swap za pozycję otwartą w środę i przeniesioną bez zamknięcia na następny dzień jest trzykrotnie wyższy niż w pozostałe dni. Powodem jest to, że data walutowania transakcji otwartej w środę i przeniesionej na następny dzień przypada normalnie w sobotę, ponieważ jednak banki są wówczas zamknięte, faktyczną datą walutowania będzie poniedziałek, w związku z czym klient zostaje obciążony odsetkami za dodatkowe 2 (dwa) dni. Od piątku do poniedziałku swap jest naliczany jeden raz. Należy pamiętać, że naliczane przez FxPro odsetki za przeniesienie pozycji oparte są na stopach międzybankowych. FxPro aktualizuje te odsetki tak często, jak uzna to za konieczne. Inwestor zgadza się, że o obowiązującej wartości swapa będzie informowany na stronie FxPro. Ponadto inwestor jest odpowiedzialny za sprawdzanie obowiązującej wartości swapa przed złożeniem zlecenia transakcji.

Witamy w czacie na żywo FxPro Jak możemy Ci pomóc?