Informacja prawna

Odwiedzając tę witrynę, użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie i potwierdza zrozumienie następujących Warunków dotyczących zarówno tej strony, jak i wszelkich materiałów umieszczonych na tej stronie.

Jeśli chodzi o klientów FxPro UK Ltd, Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Użytkownik zatem odpowiada za regularne zapoznawanie się ze wspomnianymi Warunkami. Dalsze korzystanie z tej strony po wprowadzeniu wszelkich takich zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

Własność strony

Spółka jest właścicielem tej strony i ją utrzymuje. Wszelkie przypadki pobierania lub kopiowania tej strony w inny sposób będą stanowiły o przeniesieniu tytułu własności oprogramowania lub materiałów znajdujących się na tej stronie na użytkownika. Wszystko, co zostanie przesłane na tę stronę przez użytkownika, staje się własnością Spółki, może być wykorzystywane przez Spółkę w dowolnym celu zgodnym z prawem i podlega ponadto ujawnieniu w ramach działania uznanego za właściwe przez Spółkę, w tym ujawnieniu wszelkim organom prawnym lub regulacyjnym, którym podlega Spółka. Spółka zastrzega sobie wszelkie prawa w odniesieniu do prawa autorskiego i własności znaków towarowych wszelkich materiałów na tej stronie i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie prawnym.

Dostęp

Niniejsza strona oraz znajdujące się na niej informacje, narzędzia i materiały nie są skierowane ani przeznaczone do celów dystrybucji bądź użytku przez osoby i podmioty podlegające terytorialnie obszarowi, lub będące obywatelami bądź rezydentami obszaru, jakiejkolwiek jurysdykcji, w ramach której takie rozpowszechnianie, publikowanie, udostępnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem bądź regulacjami; nie są one także skierowane ani przeznaczone do celów dystrybucji bądź użytku przez osoby i podmioty podlegające Spółce lub jej jednostkom stowarzyszonym pod względem wymogów rejestracji albo licencjonowania w ramach danej jurysdykcji.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Informacje na tej stronie są dostarczane w aktualnej postaci. Spółka nie gwarantuje w sposób wyraźny ani dorozumiany celowości przeznaczenia przedstawionych tu materiałów do określonego celu i wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji pokupności oraz przydatności do określonego celu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z przechwycenia przez osoby trzecie dowolnych informacji udostępnianych za pośrednictwem tej strony. Mimo że informacje udostępnione na tej stronie uzyskano lub skompilowano z różnych źródeł, które uważamy za wiarygodne, Spółka nie może gwarantować i nie gwarantuje dokładności, ważności, aktualności ani kompletności żadnych informacji lub danych udostępnionych użytkownikowi w dowolnym celu. Ani Spółka, ani żadna z jej jednostek stowarzyszonych, żaden z ich dyrektorów, urzędników i pracowników, ani żaden dostawca zewnętrzny nie będą pociągani do odpowiedzialności i nie ponoszą odpowiedzialności żadnego rodzaju za wszelkie straty lub szkody poniesione przez użytkownika w przypadku awarii lub przerwy w działaniu tej strony, ani za żadne straty lub szkody, które wynikają z działania bądź zaniechania działania innego podmiotu uczestniczącego w tworzeniu tej strony lub danych umieszczonych na niej i dostępnych dla użytkownika; nie ponoszą oni także odpowiedzialności za szkody powstałe z innych przyczyn odnoszących się do dostępu użytkownika, niemożności uzyskania przez niego takiego dostępu, korzystania z tej strony lub jej materiałów, bez względu na okoliczności, które doprowadziły do takiej sytuacji, a które mogły pozostawać pod kontrolą Spółki lub dowolnego dostawcy zapewniającego oprogramowanie albo wsparcie w ramach usług.

W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, przypadkowe, szczególne, nawiązki odszkodowawcze wynikające z jakiegokolwiek użycia lub niemożności korzystania z tej strony bądź dowolnej jej części, niezależnie od tego, czy Spółka została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód i niezależnie od formy działania z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym zaniedbania), obiektywnej lub innej.

Informacje zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych. W związku z tym nie powinny być traktowane jako oferta ani zachęta dla dowolnej osoby w ramach jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zachęta nie jest dozwolona, ani dla osoby, wobec której sprzeczne z prawem byłoby wystosowanie takiej oferty lub zachęty; nie powinny być też traktowane jako rekomendacja kupna, sprzedaży lub innego rodzaju obrotu w przypadku określonej inwestycji. Radzimy, aby użytkownik pozyskał niezależną poradę inwestycyjną, finansową, prawną i podatkową, zanim przystąpi do wszelkich inwestycji. Żadnego elementu tej strony nie należy odczytywać ani interpretować jako element stanowiący poradę inwestycyjną ze strony Spółki lub którejkolwiek z jej jednostek stowarzyszonych ani któregokolwiek z jej dyrektorów, urzędników lub pracowników.

Charakter inwestycji Instrumentami Finansowymi polega na tym, że nie wszystkie Instrumenty Finansowe są odpowiednie dla każdej osoby, chyba że osoba ta:

  • jest kompetentna w sprawach inwestycyjnych;
  • jest w stanie ponieść ryzyko gospodarcze związane z inwestycją;
  • rozumie ryzyko z tym związane;
  • uważa, że taka inwestycja jest odpowiednia do określonego celu inwestycyjnego oraz potrzeb finansowych;
  • nie wymaga płynności inwestycji.

Jeżeli inwestor amator inwestuje w Instrumenty Finansowe, wskazane jest, aby w ten sposób inwestowana była tylko część kwot, które inwestor ten zamierza zainwestować w dłuższej perspektywie.

Wskazane jest również, aby wszyscy inwestorzy zasięgnęli porady zawodowego doradcy inwestycyjnego, zanim dokonają inwestycji w Instrumenty Finansowe.

Powiązane strony

Strona zawiera również odnośniki do stron internetowych kontrolowanych lub oferowanych przez osoby trzecie. Spółka nie sprawdziła treści i niniejszym zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie informacje lub materiały zamieszczone w każdej lokalizacji, do której prowadzą odnośniki z tej strony. Przez utworzenie odnośnika do strony internetowej osoby trzeciej Spółka nie zaleca ani nie rekomenduje żadnych produktów ani usług oferowanych na takiej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo

Jeśli użytkownik komunikuje się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinien pamiętać, że bezpieczeństwo internetowej poczty elektronicznej nie jest zapewnione. Wysyłając wrażliwe lub poufne wiadomości e-mail, które nie są szyfrowane, użytkownik akceptuje ryzyko braku zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualny brak poufności danych w Internecie. Internet nie jest w 100% bezpieczny, dlatego występuje możliwość przechwycenia i odczytania danych przez inne osoby.

Prywatność

Wszelkie dane osobowe przekazane nam przez użytkownika będą traktowane jako poufne i będą udostępniane tylko w ramach Spółki, jej jednostek stowarzyszonych i partnerów biznesowych; nie będą one ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem postępowania prawnego lub regulacyjnego. Systemy śledzenia stron internetowych mogą również gromadzić dane wyszczególniające strony, do których użytkownik uzyskał dostęp, sposoby odkrycia tej strony, częstotliwość  wizyt itp. Informacje, jakie otrzymujemy, służą do poprawy treści naszej strony internetowej i mogą być wykorzystane przez nas do skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą wszelkich odpowiednich środków oraz do zapewnienia mu wszelkich informacji, które naszym zdaniem mogą być dla niego przydatne.

Sąd i prawo właściwe

W odniesieniu do klientów FxPro UK Ltd, poprzez dostęp do tej strony użytkownik zgadza się, że prawa Wielkiej Brytanii, Anglii i Walii, bez względu na konflikt z zasadami prawnymi tych krajów, będą miały zastosowanie do wszystkich kwestii związanych z korzystaniem z tej strony. W przypadku sporu użytkownik zgadza się podlegać wyłącznej jurysdykcji Wielkiej Brytanii, Anglii i Walii. W przypadku uznania niewykonalności któregokolwiek z Warunków pozostałe Warunki zostają nienaruszone, natomiast Warunek niewykonalny będzie zastąpiony takim Warunkiem wykonalnym, jaki jest najbardziej zbliżony do intencji leżących u podstaw Warunku niewykonalnego. Niniejsza Umowa nie zastępuje ani w żaden sposób nie zmienia zapisów innych umów zawartych między użytkownikiem a Spółką.

Witamy w czacie na żywo FxPro Jak możemy Ci pomóc?